What’s Their Issue With You?

چرا با تو مشگل دارند؟

اگر از نقش زنان در جامعه جهانی و تاریخ پر فراز و نشیب فعالیت های اجتمائی- سیاسی و فردی آنها بگذریم و خواسته باشیم تا فقط به شیرزنان ملیت خودمان نگاهی داشته باشیم، آنچکه بیش از هرچیز دیگری بچشم میخورد نفوذ مثبت، سازنده و راهبردی زنان ایران در طول تاریخ کشورمان است

If instead of having a global look into the socio-political role of women in the world, we just put the Iranian women in focus, certainly what we can witness is how our women have had positive, constructive and strategic influence into our rich history.

Princess Boran پرنسس بوران

Princess Boran پرنسس بوران

از پرنسس ‘ بوران’ یکی از آخرین حاکمان سلسله ساسانی گرفته تا سردار ‘ مریم بختیاری’ که رهبری و هماهنگی او در مقابل لشگر روسیه و انگلستان در تاریخ ایران می درخشد تا ‘ قمر الملوک ضرابی’ و بسیاری دیگر، همه و همه نقشی حیاتی در تبلور کشورمان داشته اند

From Princess Boran, one of the last rulers of Sassanid Persian Empire, to Commander Maryam Bakhtiar, a leader and coordinator opposing the Russian and English troops during the early stages of Constitutionalism of Monarchy in Iran, to Ghamar, the very first Persian female singer, who dared to sing and perform in public, and many other examples of women who had crucial roles in the progress of our country.

Comander Bi Bi Maryam Bakhtiyari سردار مریم بختیاری

Comander Bi Bi Maryam Bakhtiyari سردار مریم بختیاری

نقش زنان ما نتنها در همیاریشان در حفظ صلح، دوستی و تمامیت عرضی ایران نقشی کلیدی بوده است، بلکه نفوذ و اخلاص آنها در تمامی اقشار و مشاغل جامعه ما بطور بی وصفی ارزشمند بوده است.اگر به تاریخ معاصر کشورمان نگاهی بیاندازم ، خواهیم دید که زنان ما بویژه تا قبل از انقلاب اسلامی نتنها در امور کشورداری، امور استراتژیکی، و تصمیم گیریهای راهبردی سهم مهمی داشته اند، بلکه در ترویج علوم، پیشرفتهای فنی و صنعتی و از همه مهمتر سلامت خانواده جزو درخشانترین ها بوده اند

Not only did our women have key roles in maintaing peace, friendship and sovereignty of Iran , but also their influence and dedication in almost every walks of life proved to be valuable to our country. If we just look into our contemporary history, we can see that our women’s role, especially before the Islamic Revolution of 1979, had been particularly critical in areas of governing affairs , strategies and strategic decision, not to mention their stellar contribution in maintaining the family values

Iranian Women Atomic Scientists دانشمندان زن ایرانی در علوم انرژی هسته ایی

Iranian Women Atomic Scientists دانشمندان زن ایرانی در علوم انرژی هسته ایی

First_Iranian_women_university

The first Iranian Women, who entered University . ردیف جلو از راست به چپ: شاهزاده کاوس، دکتر شمس الملوک مصاحب (سناتور)، بدرالملوک بامداد (نویسنده و از مدیران آموزش و پرورش)، سراج النساء (از هندوستان)، دکتر مهرانگیز منوچهریان (سناتور)، زهرا اسکندری (دبیر آموزش و پرورش)، بتول سمیعی‌زاده (دبیر آموزش و پرورش)
ردیف پشت بدون رعایت ترتیب عبارتند از: دکتر زهرا کیا (یا زهرا خانلری، استاد دانشگاه)، طوسی حائری (دبیر آموزش و پرورش)، شایسته صادق (محقق در ادبیات ایران و فرانسه)، تاج‌الملوک نخعی (دبیر و بازرس آموزش و پرورش)، دکتر فروغ کیا (پزشک)

گسترش آزادیهای فردی زنان ما، حقوق و ارزشهای اجتمایی آنان اگر همچنان در پس از انقلاب اسلامی ادامه می یافت، نتنها موجب رشد سلامت خانواده بلکه رشد بیش از پیش کیفی کشورمان میشد

If only our women’s rights and social values were kept and expanded after the revolution,  it would have assisted the development of our families’ health  and significantly contributed to the  qualities of our country at large

Students at Tehran University

Students at Tehran University

تحقیقات نشان میدهند فرزندانی که در دامان مادرانی تحصیل کرده، پیشرو و سالار رشد میکنند، از بهترین ضریبهای هوشی ، توان سازندگی و خلاقیت برخوردارند. هوشمندی ، قوه سازندگی و خلاقیت هر سه از عواملی هستند که ستونهای پیشرفت و منزلت یک کشور را مستحکم تر میکنند

Research and studies show that children brought up by educated, leading and dominant women enjoy from ‘higher IQ’, ‘higher productivity’ and ‘higher creativity’. The three elements that would enforce the development and progression of a country

Iranian women before 1979 - They were free to choose their own outfit زنان ایرانی تا قبل از انقلاب ٥٧ که آزاد بودند پوشش خود را انتخاب کنند

Iranian women before 1979 – They were free to choose their own outfit زنان ایرانی تا قبل از انقلاب ٥٧ که آزاد بودند پوشش خود را انتخاب کنند

آنان که نمیخواهند کشور من و تو به جایگاه محقش در جهان تکیه زند، خوب میدانند که با سرکوبی تو، محدود کردند و پایمال نمودن حقوق انسانی-اجتمایی تو میتوانند ریشه های

کشور را بسوزانند تا آینده ما ساختاری نداشته باشد

آنان که خود نه ریشه ای در گذشته داشته اند و نه شاخساری در آینده، بارور بودنت را نمی توانند شاهد باشند

Those who do not want our country to get its deserved place among the international communities, know it well that by suppressing, limiting and undermining your basic rights, they can burn the living roots of progress and hope for the future

Iranian women rally سرگوبی زنان

Iranian women rally سرگوبی زنان

هم جنس من، اینرا خوب بخاطر بسپار که کم کردن از حق و حقوق او، چیزی به حق و حقوق تو اضافه نمیکند! اینرا بدان که نه او کالای توست و نه تو مصرف کننده و سوداگر او هستی!

همگامی و همیاری با او، نه تو را زن ذلیل میکند، نه او را بنده تو. زندگی مسافرتی است که پیمودن مسیر آن بتنهایی دشوار و خسته کننده است. او در این مسیر و در این مسافرت با تو همسفر است. این مسیر را نه در پیش او، نه در پس او، بلکه همدوش او طی کن

Now a few words with my fellow-men. Please remember that by taking women’s rights, you won’t be adding to your freedom! Know that she is not a commercial good and you are not a consumer or a trader

Being by her side, supporting her and caring for her will not make you a lesser man. Bear in mind that life is a journey and it can be a  frustrating one, therefore consider your female partner as your equal travelmate, and as someone to share your moments with

Gordafarin, Persian Warrior

Gordafarin, Persian Warrior

بیایید تا همه باهم به ارزشهای فردی، اجتمائی و حقوقی زنان میهنمان احترام بگذاریم و در راه برابری و آزادی آنها تلاش کنیم

ستار

Let us all support and facilitate the equal rights for women

Sattar

پست مرتبط درهمین خصوص – روی اینجا را کلیک کنید

Iran’s Gender Apartheid – women without rights

Advertisements